O nás

Krátce o naší společnosti

Správa

Správa nemovitostí a vše související

Reality

Prodej či pronájem bytů, domů a pozemků

Kontakt

Kontaktujte nás

Asociace realitních kanceláří ČR

Jsme správní firma a realitní kancelář
RIAS CONSULTING s. r. o., evidovaná v asociaci realitních kanceláří ČR. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49677.

O nás

Jsme společnost rodinného charakteru, která poskytuje výše uvedené služby na vysoké profesionální úrovni za ceny odpovídající dnešním standardům. Jednatelé i zaměstnanci naší společnosti jsou školení odborníci v rámci ARK s certifikáty odpovídající jejich kvalifikaci a způsobilosti.

Zabýváme se:

 • Správou nemovistostí
 • Realitní činností
 • Znaleckým oceňováním majetku
 • Pojišťováním majetku

Historie

Naše firma funguje na trhu správy a realit od roku 1997. Během této doby jsme uskutečnili několik developerských projektů.

 • Nuselská 98
 • Nuselská 100
 • Dvorecké náměstí 5
 • Horní 2

Správa

Nabídka  správy nemovitostí  a  dalších souvisejících  služeb

V této oblasti zajišťujeme veškeré služby a s tím související další služby. na tuto činnost uzavíráme s každým majitelem individuální mandátní smlouvu. záleží na vzájemné dohodě mezi majitelem a správcem o rozsahu služeb. naše firma je pojištěna proti riziku, které vyplývá z její činnosti.

Zajišťujeme správu nemovitostí ve vlastnictví soukromých osob, společenství vlastníků, družstev i jiných právních subjektů. správu objektu provádíme dle požadavků vlastníka a v souladu s mandátní smlouvou uzavřenou s vlastníkem nemovitosti. veškerý rozsah zajištění správy sjednáváme s klienty individuálně a to dle jejich požadavků.

Základní služby, které u správy domů zajišťujeme

 1. Provozní  činnost
  • vedení evidence vlastníků (nájemců) bytů a nebytových prostor
  • přebírání a předávání bytů, nebytových prostor dle pokynů vlastníka
  • vedení technické evidence domů, bytů, nebytových prostor a pozemků
  • vedení pasportů domu, bytů, nebytových prostor a pozemků
  • smluvní zajištění dodávek médií a dodavatelů služeb spojené s užíváním společných částí nemovitostí (el. energie, plynu,  tepla, vody, tuv, odvozu odpadu, sta, provoz výtahu, pravidelný úklid společných  prostor domu, chodníku, zajištění havarijní služby, apod.)
  • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
  • označení nemovitosti správcem a spojení na důležité instituce
  • smluvní zajištění pravidelné údržby  zelených ploch
  • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech (voda, plyn, elektro apod.)
  • pravidelné vyhodnocení provozních nákladů, návrhy úsporných opatření, jak organizačních, tak stavebně technických
 2. Stavebně - technická činnost
  • informovat a upozorňovat na plnění povinností vlastníka nemovitostí vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a předpisů
  • smluvní provádění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu dle příslušných českých norem  a předpisu státního odborného dozoru
  • smluvní zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi a průběžnými kontrolami
  • smluvní zajištění drobné údržby a havarijních oprav na nemovitostech a společných prostorách domu včetně kontoroly provední a správnosti účtovaných cen
  • smluvní zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů včetně kontroly provedení  a správnosti účtovaných cen
  • dle technického stavu nemovitostí podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
  • smluvní zajišťování odborných znaleckých posudků
  • plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, hygienické ochrany apod. na základě platných předpisů a vyhlášek
  • v případě nutnosti zajištění provedení dezinfekce a deratizace
  • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu včetně úklidu chodníku, případně úklid a pravidelnou údržbu přilehlého pozemku
  • průběžná kontrola nemovitostí a vyhotovení zprávy o fyzickém, případně právním stavu nemovitostí
  • zajištění podle schváleného plánu oprav jednorázové rozsáhlejší opravy, rekonstrukce či modernizace, zajištění vypsání výběrového řízení
  • zastupování vlastníka ve věcech oprav a rekonstrukcí objektu, stejně tak zúčastňování se stavebních řízení o rekolaudaci  a kolaudaci staveb
  • zastupování vlastníka ve věci přejímání a předávání stavebních děl na základě řádné smlouvy o dílo
  • zajištění pravidelných odpočtů měřidel spotřeby tepla a teplé užitkové vody pro účely vyúčtování služeb
 3. Ekonomická  činnost

  Pro vlastníky bytových jednotek a nebytových prostor pojem “nájemné“ neexistuje, vztahují se na ně platby záloh na služby a úhrada do fondu oprav.

  • zpracování veškerých finančních operací prostřednictvím zvláštního účtu
  • vedení účetní evidence v souladu se zákonem 586/1992 sb. v souladu s účetními a daňovými předpisy, uspořádání a archivace veškerých dokladů a podkladů, které dokládají správnost účetnictví
  • zpracování a podání daňového přiznání
  • vyhotovení účetní rozvahy a výsledovky v  termínech domluvených s vlastníkem nemovitostí
  • zpracování roční účetní uzávěrky
  • předpisy plateb do fondu oprav souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka
  • předpisy plateb na služby
  • kontrola úhrad plateb za služby a  příspěvků do fondu oprav
  • upomínání pohledávky u dlužníka
  • po uplynutí lhůty vyplývající z upomínky vymáhání pohledávky i úhrad za plnění poskytovaná s užíváním jednotky, společných částí a také náhrad případných škod na spravovaném majetku jménem vlastníka prostřednictvím soudu
  • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů – 1x ročně
  • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitostí – 1x ročně
  • předkládání rozvahy  o výši a využití prostředků a investice  pro následující rok, vždy na vyžádání vlastníka
  • vedení evidence hospodaření nemovitostí
  • pravidelné platby sjednaného pojistění nemovitostí
 4. Právní služby
  • uzavírání smluv o nájmu bytu, nebytových prostor a pozemků dle pokynů vlastníka
  • uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
  • zastupování zájmů vlastníka  týkajících se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci
  • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem včetně zastupování vlastníka při likvidaci pojistných událostí
  • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí
 5. Realitní činnost
  • smluvní spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmu bytů, nebytových prostor, pozemků
  • smluvní spolupráce při prodeji bytů, nebytových prostor, pozemků

Ostatní nabízené služby a činnosti

 • archivace dokumentace vlastníka po dobu správy
 • smluvní konzultace kolem nemovitostí, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitostí
 • právní služby nad rámec správy nemovitostí

Podklady potřebné k uzavření smlouvy o správě nemovitosti

 • výpis z katastru nemovitostí
 • nabývací titul vlastníka
 • výkresová dokumentace stavby
 • poslední provedené pasporty bytů a nebytových prostor, prohlášení vlastníka
 • revize objektu

V současné době spravujeme 35 objektů v praze.

Reality

V současné době nemáme k dispozici žádné nabídky či poptávky realit.

Kontakt

Sídlo společnosti

Pod Hotelem 6
Praha 10 - Strašnice, 100 00

Pobočka společnosti

Saratovská 33
Praha 10 - Strašnice, 100 00

Email

rias@rias.cz

Jednatelka Ing. Tereza Hrubá +420 602 23 23 28
Jednatel Ing. Ivan Hrubý +420 602 36 50 59